VNVN

Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam đề nghị khôi phục đào tạo trình độ cao đẳng

sihed 
4 July, 2023

Ngày 15/5/2023 – Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã gửi công văn số 30/HH-NC&PTCS đến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đề nghị khôi phục lại nhiệm vụ đào tạo trình độ cao đẳng cho các cơ sở giáo dục đại học. Hiệp hội kiến nghị Thủ tướng xem xét, chỉ đạo xây dựng dự án sửa đổi Luật Giáo dục đại học, để sau đó đưa vào chương trình sửa luật sớm nhất có thể.

Nguồn: Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam

Trình độ cao đẳng đã xuất hiện bởi nhu cầu thực tiễn và đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, phát triển theo chuẩn mực quốc tế. Kết quả này đã đóng góp quan trọng vào việc hoàn thiện bậc đại học với 4 trình độ: cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Tuy nhiên, Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 (Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014) đã loại bỏ trình độ cao đẳng khỏi bậc đại học. Điều này đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng giáo dục. Đặc biệt, nhiều thành viên của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và những người quan tâm đến giáo dục đại học đã bày tỏ sự không đồng tình với quyết định này.

Trong công văn gửi Thủ tướng, Hiệp hội đã nhấn mạnh về tính thực tiễn và tính khoa học của việc duy trì trình độ cao đẳng. Hiệp hội cũng đã chỉ ra rằng bậc đại học bao gồm 4 trình độ: cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ đã được thể hiện nhất quán tại các luật và quy định trước đó.

Công văn cũng đã tập trung vào các tác động không mong muốn của việc loại bỏ trình độ cao đẳng khỏi bậc đại học. Trong đó, có việc hạ chuẩn các trình độ cao đẳng chuyên nghiệp, hạn chế vấn đề liên thông và triệt tiêu thế mạnh của các cơ sở giáo dục đại học địa phương.

Hiệp hội đã đề xuất hai phương án để giải quyết vấn đề này. Thứ nhất, kiến nghị Thủ tướng xem xét và chỉ đạo việc xây dựng dự án sửa đổi Luật Giáo dục đại học, đưa vào chương trình sửa luật trong thời gian sớm nhất. Thứ hai, trong thời gian chờ sửa đổi Luật, Hiệp hội đề xuất Thủ tướng cho phép khôi phục lại nhiệm vụ đào tạo trình độ cao đẳng chuyên nghiệp tại các cơ sở giáo dục đại học, và cho phép các cơ sở cao đẳng chuyên nghiệp tự quyết định tiếp theo là sẽ tiếp tục dạy nghề hoặc trở lại mô hình cao đẳng chuyên nghiệp.

Hiệp hội cũng đã đề nghị Thủ tướng chỉ đạo đánh giá tác động của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục để định rõ những hạn chế và tác động không mong muốn của các luật này đối với giáo dục đại học tại Việt Nam.

Ngọc Bích

Công văn số 30/HH-NC&PTCS

Nguồn: Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam