VNVN

Chính phủ ban hành Nghị định mới về hoạt động khoa học và công nghệ tại các cơ sở giáo dục đại học

monamedia 
7 July, 2023

Vào ngày 30/12, Chính phủ đã chính thức ra Nghị định số 109/2022/NĐ-CP, đưa ra các quy định mới liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học.

Nghị định này điều chỉnh việc tổ chức và quản lý các hoạt động liên quan đến khoa học và công nghệ tại các cơ sở giáo dục đại học, bao gồm tổ chức và quản lý các nhóm nghiên cứu và nhóm nghiên cứu mạnh tại các cơ sở giáo dục đại học, cùng với các hoạt động về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục đại học. Nghị định cũng tập trung vào việc phát triển tiềm lực về khoa học và công nghệ tại các cơ sở giáo dục đại học, đồng thời quy định trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức và cơ quan liên quan đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực này.

Các nguyên tắc quản lý hoạt động khoa học và công nghệ

Nghị định tập trung vào việc quản lý các hoạt động liên quan đến khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học. Theo đó, Nghị định quy định rằng việc thực hiện chế độ quản lý hoạt động khoa học và công nghệ phải dựa trên các nguyên tắc sau:

  • Hoạt động khoa học và công nghệ cùng với hoạt động đào tạo được xác định là nhiệm vụ chính của các cơ sở giáo dục đại học. Mục tiêu của hoạt động này là nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đồng thời đóng góp vào sự phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế – xã hội của đất nước.
  • Nghị định đặt ra vai trò, quyền và trách nhiệm của từng đơn vị, giảng viên và học viên tại các cơ sở giáo dục đại học trong việc thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ.
  • Kết quả và hiệu suất của hoạt động khoa học và công nghệ tại các đơn vị thuộc và trực thuộc, cũng như của giảng viên và học viên tại các cơ sở giáo dục đại học sẽ được sử dụng để đánh giá và xếp hạng nhiệm vụ, đồng thời sẽ thể hiện trong việc giải quyết các chế độ và chính sách liên quan.

Cơ cấu quản lý hoạt động khoa học và công

Nghị định cũng quy định về cơ cấu quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại các cơ sở giáo dục đại học. Cụ thể, mỗi cơ sở giáo dục đại học sẽ thiết lập một bộ phận chịu trách nhiệm quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, và bộ phận này sẽ bao gồm cả giảng viên kiêm nhiệm, cán bộ chuyên trách và các chuyên gia kiêm nhiệm từ các đơn vị trực thuộc để hỗ trợ việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Cho phép các cơ sở giáo dục đại học thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Trong Nghị định cũng quy định rõ việc thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại các cơ sở giáo dục đại học. Theo đó, các cơ sở giáo dục đại học có thể thành lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp, phù hợp với hướng phát triển của chính cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, việc này chỉ áp dụng cho các kết quả khoa học và công nghệ không thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

Ngọc Bích

Nghị định số 109/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Nguồn: vanban.chinhphu.vn