VNVN

Hội đồng Viện tham gia Hội thảo khoa học quốc gia về chủ đề “Nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ”

sihed 
27 June, 2023

Hội thảo khoa học quốc gia về chủ đề “Nguồn Lực Đầu Tư cho Giáo Dục Đại Học trong Bối Cảnh Tự Chủ” đã diễn ra thành công tại Cần Thơ vào ngày 12/5/2023, do Hiệp Hội Các Trường Đại Học, Cao Đẳng Việt Nam và Trường Đại Học Cần Thơ phối hợp tổ chức.

Trong bối cảnh hiện nay, việc giao quyền tự chủ cho các trường đại học đã đặt ra nhiều thách thức và cơ hội liên quan đến nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học. Hội thảo đã tập trung vào 7 chủ đề quan trọng để thảo luận và tìm hiểu cách tối ưu hóa nguồn lực trong việc phát triển giáo dục đại học:

Chủ đề 1: Cơ chế, Chính sách và Pháp lý Đầu Tư cho Giáo Dục Đại Học Tự Chủ

Trong bối cảnh giao quyền tự chủ cho các trường đại học, chủ đề này đã tập trung vào việc hoàn thiện cơ chế và chính sách cần thiết để thu hút và quản lý nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học. Các giải pháp như hoàn thiện hệ thống pháp luật, thay đổi phương thức phân bổ ngân sách, và tăng cường giám sát đã được đề xuất để đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ thống giáo dục đại học.

Chủ đề 2: Nguồn Lực Tài Chính cho Giáo Dục Đại Học Tự Chủ

Chủ đề này đã tập trung vào việc tăng cường hiệu quả của cơ chế tài chính tự chủ trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Các giải pháp bao gồm việc hoàn thiện hệ thống quản lý, phân cấp quản lý, và đổi mới phương pháp phân bổ ngân sách nhằm đảm bảo sự phát triển đúng hướng và hiệu quả.

Chủ đề 3: Nguồn Lực Con Người cho Giáo Dục Đại Học Tự Chủ

Chủ đề này đã tập trung vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý trong các trường đại học thông qua các biện pháp như đào tạo, bồi dưỡng, và chính sách ưu đãi. Sự đầu tư vào nguồn lực con người được coi là quan trọng để đảm bảo chất lượng giảng dạy và nghiên cứu.

Chủ đề 4: Nguồn Lực Ý Tưởng cho Giáo Dục Đại Học Tự Chủ

Chủ đề này đã tập trung vào việc phát triển các ý tưởng sáng tạo trong việc tự động hóa quy trình nghiệp vụ và áp dụng phương pháp Nano-learning trong giáo dục đại học. Những ý tưởng này có thể mang lại hiệu suất và hiệu quả trong quản lý và giảng dạy.

Chủ đề 5: Nguồn Lực Công Nghệ cho Giáo Dục Đại Học Tự Chủ

Chủ đề này đã tập trung vào vai trò của công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đã được thảo luận để hỗ trợ quá trình học tập.

Chủ đề 6: Tăng Cường Hợp Tác Quốc Tế trong Giáo Dục Đại Học

Chủ đề này đã tìm hiểu cách nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học. Qua việc đa dạng hóa lĩnh vực hợp tác, tạo sự chủ động và tự chủ trong việc phát triển quan hệ quốc tế, các trường đại học có thể nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Chủ đề 7: Các Vấn Đề Liên Quan Khác về Tự Chủ và Đổi Mới

Chủ đề này đã thảo luận về tầm quan trọng của sự tự chủ trong việc đáp ứng nhu cầu của kinh tế số và thách thức trong việc đảm bảo chất lượng và quản lý nguồn lực. Các biện pháp như tạo chương trình học tập mới, cải thiện hạ tầng và quảng bá thương hiệu đã được đề xuất để thu hút và duy trì sự quan tâm của sinh viên.

Hội thảo khoa học quốc gia về chủ đề “Nguồn Lực Đầu Tư cho Giáo Dục Đại Học trong Bối Cảnh Tự Chủ” đã tạo ra một diễn đàn quan trọng để thảo luận và trao đổi về những vấn đề quan trọng liên quan đến nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học. Những giải pháp, ý tưởng và thảo luận từ hội thảo sẽ đóng góp quý báu vào việc phát triển bền vững của hệ thống giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ của Việt Nam.

Ngọc Bích