VNVN

Xây dựng chuẩn cơ sở giáo dục đại học: Tầm quan trọng và Mục tiêu

monamedia 
7 July, 2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã chủ động thực hiện công tác xây dựng và ban hành quy định về Chuẩn cơ sở giáo dục đại học (GDĐH), nhằm thúc đẩy quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến GDĐH theo quy định của Luật GDĐH. Điều này đồng thời tạo ra sự đổi mới trong việc quản lý nhà nước dưới cơ chế tự chủ của các trường đại học.

“Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học Nguyễn Thị Thu Thủy: Dự thảo Chuẩn GDĐH đã được xây dựng theo hướng phần lớn các tiêu chí trong Dự thảo Chuẩn phù hợp với thông lệ quốc tế để đảm bảo tính hội nhập nhưng đồng thời phù hợp với đặc điểm thực tiễn tại Việt Nam” (Nguồn: xaydungchinhsach.chinhphu.vn)

TS Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), đã nhấn mạnh rằng việc xây dựng dự thảo Thông tư về Chuẩn cơ sở đào tạo giáo dục đại học là cần thiết. Điều 104 của Luật Giáo dục năm 2019 định rõ một trong những nhiệm vụ của quản lý nhà nước về giáo dục là “ban hành chuẩn cơ sở giáo dục”.

Cùng với đó, Điều 11 của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật GDĐH (Luật số 34) quy định rõ trách nhiệm của Bộ GD&ĐT trong việc “quy định chuẩn GDĐH bao gồm: chuẩn cơ sở GDĐH, chuẩn chương trình đào tạo…” và cũng yêu cầu “ban hành chuẩn cơ sở GDĐH để thực hiện quy hoạch”.

Dưới tầm quan trọng của việc xây dựng Chuẩn cơ sở GDĐH, Bộ GD&ĐT đảm nhận trách nhiệm xây dựng và ban hành các quy định liên quan, nhằm hoàn thiện khung pháp luật liên quan đến GDĐH theo quy định của Luật số 34. Điều này sẽ giúp tạo ra sự thay đổi và đổi mới trong việc quản lý nhà nước theo cơ chế tự chủ của các trường đại học. Điều này lại thừa nhận ý nghĩa quan trọng của việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Mục đích chính của việc sử dụng Chuẩn cơ sở là để thực hiện quản lý nhà nước đối với GDĐH, quy hoạch và sắp xếp mạng lưới các cơ sở GDĐH, tạo điều kiện cho việc thành lập và hoạt động đào tạo của các trường đại học và học viện. Ngoài ra, Chuẩn còn hướng đến việc đảm bảo chất lượng GDĐH, xem xét và giám sát các điều kiện và tiêu chí về mở ngành, duy trì hoạt động ngành đào tạo, xác định chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh.

Chuẩn cơ sở giáo dục đại học được xây dựng dựa trên các nguyên tắc quan trọng.

  • Thứ nhất, nó định hình một tập hợp các yêu cầu tối thiểu mà các cơ sở GDĐH phải tuân theo, và sẽ được đánh giá thông qua các tiêu chí và chỉ số tương ứng.
  • Thứ hai, hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ số của Chuẩn được thiết kế để bao quát các điều kiện và kết quả hoạt động chính của cơ sở GDĐH. Điều này đảm bảo tính thực tế, khả thi và có khả năng định lượng.
  • Thứ ba, Chuẩn cơ sở được thiết kế sao cho nó có tính kế thừa của các quy định Việt Nam cũng như tương thích với các chuẩn GDĐH quốc tế, đồng thời phù hợp với đặc điểm của Việt Nam.
  • Thứ tư, người học được đặt lên hàng đầu
  • Thứ năm, Chuẩn phải đảm bảo tính minh bạch và có khả năng giám sát từ toàn xã hội.

Chuẩn cơ sở giáo dục đại học gồm 6 tiêu chuẩn và 26 tiêu chí. Các tiêu chuẩn liên quan đến tổ chức và quản trị, giảng viên, điều kiện dạy học, tài chính, tuyển sinh và đào tạo, cũng như nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Đây là bước quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và hiệu quả của hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam.

Ngọc Bích

Nguồn: xaydungchinhsach.chinhphu.vn; moet.gov.vn